ادرس گرگان , خ شهید بهشتی , کوچه آموزشگاه جنگل , کوچه شهید رحیمی
مقطع راهنمایی غیر انتفاعی
فوق برنامه -
هوشمند -

مدرسه دخترانه غیر انتفاعی پروین

مدرسه دخترانه غیر انتفاعی  پروین

مدیریت : فرشته بهلولمراکز مرتبط مدرسه دخترانه غیر انتفاعی پروین