انتخاب استان ارسال خبر و مقاله مکان جدید

بوم گردی

کد 616
علی آباد کتول
اقامتگاه بومگردی اخران ۴۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 605
گیلان
کلبه های سنتی محبوب تالش ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 594
گیلان
اقامتگاه بومگردی نیاکان ماسال ۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کد 483
علی آباد کتول
اقامتگاه حکیم فردوسی شوکا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 465
علی آباد کتول
انجیلو سرا بنوشه ۲۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 462
مازندران
اقامتگاه بومگردی عادل ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 450
کلاله
اقامتگاه بومگردی شیبک ۸۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۵,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 432
گیلان
اقامتگاه مادربزرگه سوباتان ۸۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کد 391
گیلان
اجاره خانه روستایی در شکردشت کد 391 ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 370
گرگان
اقامتگاه بوم گردی عمارت صدر ۷۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۵,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 379
گرگان
اقامتگاه بوم گردی خانه باغ سینا کد 379 ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 352
مازندران
اقامتگاه بوم گردی مرسی سی کد352 ۶۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 345
علی آباد کتول
اقامتگاه بومگردی سرونوش کد 345 ۹۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کد 344
مینودشت
اقامتگاه بومگردی بام ساسنگ کد 344 ۹۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۲۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 340
آزادشهر
اقامتگاه بومگردی خانه کدخدا کد 340 ۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کد 339
گرگان
بومگردی اسحاق و مرضیه کد 339 ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کد 328
سوادکوه
بومگردی کوه سرسوادکوه کد 328 ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 288
مازندران
اقامتگاه بومگردی قلی تبار فیلبند کد 288 ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 287
مینودشت
اقامتگاه بومگردی باجی رباب کد 287 ۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 271
گرگان
اقامتگاه بوم گردی خانه سبز کد 271 ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 270
رامیان
اقامتگاه بوم گردی شکوفه های انار کد 270 ۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کد 264
مینودشت
اقامتگاه بوم گردی شاریسه کد 264 ۷۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کد 258
علی آباد کتول
اقامتگاه بومگردی بارانک ۴۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 252
سمنان
اقامتگاه بوم گردی کومه سبز کد 252 ۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کد 248
گالیکش
اقامتگاه بوم گردی آلینه گالیکش کد 248 ۱۴۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۴۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 246
رامیان
اقامتگاه بومگردی خانه ابریشم کد 246 ۹۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کد 245
گالیکش
اقامتگاه بوم گردی ننه بی بی گالیکش کد 245 ۶۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 244
سمنان
اقامتگاه بومگردی سپیدار جنگل ابرکد 244 ۱۱۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کد 243
کلاله
اقامتگاه بومگردی هزار دره خالد نبی کد 243 ۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کد 242
مینودشت
اقامتگاه بوم گردی ساسنگ ۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کد 240
علی آباد کتول
اقامتگاه بومگردی پونه آرام دو خواب کد 240 ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 239
علی آباد کتول
اقامتگاه بومگردی پونه آرام یه خواب کد 239 ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 238
علی آباد کتول
اقامتگاه بومگردی پونه آرام یه خواب کد 238 ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 237
مینودشت
اقامتگاه بومگردی عمو قدرت کد 237 ۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کد 233
کلاله
اقامتگاه بومگردی خالد نبی کد 233 ۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کد 232
آزادشهر
اقامتگاه بومگردی رضا پارسیان کد 232 ۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 231
زیارت
اجاره خانه روستایی در زیارت ۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 228
رامیان
اقامتگاه بومگردی کلبه آبشار ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 216
زیارت
بومگردی در زیارت بهرام کد 216 ۲۶۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 215
رامیان
بومگردی بهشت پاقلعه کد 215 ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 199
علی آباد کتول
بومگردی الستان کد 199 ۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 198
علی آباد کتول
اقامتگاه بوم گردی شوکا کد 198 ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 185
کردکوی
خانه روستایی جهان نما کد 185 ۱۲۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کد 163
علی آباد کتول
اقامتگاه بومگردی ریگ چشمه کد 163 ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل