انتخاب استان ارسال خبر و مقاله مکان جدید

بوم گردی

گیلان
کلبه های سنتی محبوب تالش ۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گیلان
اقامتگاه بومگردی نیاکان ماسال ۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
اقامتگاه حکیم فردوسی شوکا ۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
انجیلو سرا بنوشه ۲۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
اقامتگاه بومگردی عادل ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کلاله
اقامتگاه بومگردی شیبک ۸۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۵,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گیلان
اقامتگاه مادربزرگه سوباتان ۸۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
گیلان
اجاره خانه روستایی در شکردشت کد 391 ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گرگان
اقامتگاه بوم گردی عمارت صدر کد 370 ۷۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۵,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گرگان
اقامتگاه بوم گردی خانه باغ سینا کد 379 ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
اقامتگاه بوم گردی مرسی سی کد352 ۶۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
اقامتگاه بومگردی سرونوش کد 345 ۹۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
اقامتگاه بومگردی بام ساسنگ کد 344 ۹۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۲۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
آزادشهر
اقامتگاه بومگردی خانه کدخدا کد 340 ۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
گرگان
بومگردی اسحاق و مرضیه کد 339 ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
سوادکوه
بومگردی کوه سرسوادکوه کد 328 ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
اقامتگاه بومگردی قلی تبار فیلبند کد 288 ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
اقامتگاه بومگردی باجی رباب کد 287 ۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گرگان
اقامتگاه بوم گردی خانه سبز کد 271 ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
رامیان
اقامتگاه بوم گردی شکوفه های انار کد 270 ۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
اقامتگاه بوم گردی شاریسه کد 264 ۷۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
اقامتگاه بومگردی بارانک کد 258 ۷۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
سمنان
اقامتگاه بوم گردی کومه سبز کد 252 ۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
اقامتگاه بوم گردی آلینه گالیکش کد 248 ۱۴۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۴۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
رامیان
اقامتگاه بومگردی خانه ابریشم کد 246 ۹۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
اقامتگاه بوم گردی ننه بی بی گالیکش کد 245 ۶۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
سمنان
اقامتگاه بومگردی سپیدار جنگل ابرکد 244 ۱۱۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کلاله
اقامتگاه بومگردی هزار دره خالد نبی کد 243 ۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
اقامتگاه بوم گردی ساسنگ ۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
اقامتگاه بومگردی پونه آرام دو خواب کد 240 ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
اقامتگاه بومگردی پونه آرام یه خواب کد 239 ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
اقامتگاه بومگردی پونه آرام یه خواب کد 238 ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
اقامتگاه بومگردی عمو قدرت کد 237 ۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کلاله
اقامتگاه بومگردی خالد نبی کد 233 ۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
آزادشهر
اقامتگاه بومگردی رضا پارسیان کد 232 ۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
زیارت
اقامتگاه بوم گردی خانه دوست گرگان ۷۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
رامیان
اقامتگاه بومگردی کلبه آبشار ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
زیارت
بومگردی در زیارت بهرام کد 216 ۲۶۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
رامیان
بومگردی بهشت پاقلعه کد 215 ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
بومگردی الستان کد 199 ۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
اقامتگاه بوم گردی شوکا کد 198 ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کردکوی
خانه روستایی جهان نما کد 185 ۱۲۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
اقامتگاه بومگردی ریگ چشمه کد 163 ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل