ادرس گرگان -عدالت ۴۶-روبروي استرابادي ۴
مقطع دوره اول و دوم ابتدایی
فوق برنامه -
هوشمند هوشمند

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

این دبستان در شهر گرگان قرار گرفته است

جز دبستان های هوشمند گرگان می باشد.