پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

چگونه میهمان شوم

اﻧﺠﺎم ﯾﮏ رزرو ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻪ ي ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺑﺘﺪا از ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ، ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي "گلستانی ها" ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ وﯾﻼي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

با باز شدن لیست ویلاهای مقصد مورد نظر شما می توانید ویلای مورد پسند خود را با توجه به توضیحاتی که در مورد هر ویلا داده شده است بهترین ویلا را برای اقامت خود انتخاب نمایید. با انتخاب گزینه در خواست رزرو و واود کردن تاریخ ورود و خروج و تایید کردن پیامکی برای مالک ویلا ارسال می شود. در صورت تایید شما با پرداخت مبلغ بیعانه و ثبت آن میتوانید ویلا را مال خود بدانید.

در صورتی که شما هر گونه سوال برای آشنایی بیشتر با ویلا داشته باشید میتوانید با شماره تماس داده شده تماس حاصل نمایید.

بعد از پایان روند رزرو ویلا شماره مالک و همچنین ادرس ویلا برای شما نمایش داده می شود.

در صورتی که تعللی برای رزرو نهایی ویلا دارید شما 1 ساعت زمان دارید که تصمیم نهایی خود را برای رزرو ویلا انجام دهید.