پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

مقررات لغو رزرو

در صورت کنسل کردن رزرواسیون از سوی کاربر مهمان

چنانچه بیشتر از ۷۲ ساعت به موعد رزرو باقی مانده باشد، میزان 40% از وجوه واریزی بابت رزرواسیون، کسر گردیده و الباقی وجه (معادل 60%) به حساب کاربری میهمان عودت میگردد.

تبصره 1 - نیمی از این مبلغ (معادل 10% از کل وجوه واریزی بابت رزرواسیون)، به حساب کاربری میزبان واریز خواهد شد.

1-2. چنانچه کمتر از ۷۲ ساعت باقی مانده باشد، هزینه اقامت شب اول کسر گردیده و الباقی وجه به حساب کاربری میهمان واریز میگردد.

تبصره 2 – معادل 10% از این مبلغ متعلق به گلستانی ها بوده و الباقی وجوه حاصله به حساب کاربری میزبان واریز خواهد شد.

1-3. چنانچه درخواست کنسلی پس از ساعت 00:00 روز آغازین رزرواسیون باشد ، هیچگونه وجهی به میهمان عودت داده نخواهد شد و اقامتگاه برای میهمان خالی میماند.

تبصره 3 – معادل 10% از این مبلغ متعلق به گلستانی ها بوده و الباقی وجوه حاصله به حساب کاربری میزبان واریز خواهد شد.

1-4. پس از ثبت رزرواسیون توسط میهمان، امکان تغییر تاریخ رزرو و یا تغییر اقامتگاه وجود خواهد داشت. در صورت تقاضای کاربر، برابر مقررات لغو رزرواسیون (مندرج در همین ماده) اقدام خواهد شد و پس از کسر درصدی از وجوه مربوطه، الباقی وجه (در صورت شمول) به حساب کاربری میهمان واریز میگردد.