پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

بوم گردی (203)

کد 391
+20 رزرو موفق
اجاره خانه روستایی در شکردشت ۸۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گیلان
تا 20 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 837
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی عمارت صدر ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گرگان
تا 2 میهمان
3 اتاق خواب
متر
کد 345
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی سرونوش ۱۲۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
تا 35 میهمان
6 اتاق خواب
3000 متر
کد 344
+96 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی بام ساسنگ ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 15 میهمان
6 اتاق خواب
200 متر
کد 340
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی خانه کدخدا ۱۱۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۲۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
آزادشهر
تا 24 میهمان
5 اتاق خواب
متر
کد 339
+20 رزرو موفق
بومگردی اسحاق و مرضیه کد 339 ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
گرگان
تا 45 میهمان
7 اتاق خواب
متر
کد 328
+68 رزرو موفق
بومگردی کوه سرسوادکوه ۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 12 میهمان
4 اتاق خواب
350 متر
کد 288
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی قلی تبار فیلبند ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 20 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 287
+33 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی باجی رباب ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
تا 45 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 271
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی خانه سبز کد 271 ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گرگان
تا 43 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 270
+13 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی شکوفه های انار ۱۱۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 25 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 264
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی شاریسه ۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 25 میهمان
6 اتاق خواب
متر
کد 258
+96 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی بارانک ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
تا 7 میهمان
1 اتاق خواب
85 متر
کد 252
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی کومه سبز ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
روستای ابر
تا 24 میهمان
4 اتاق خواب
متر
کد 248
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی آلینه گالیکش ۱۲۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۲۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
تا 60 میهمان
8 اتاق خواب
متر
کد 246
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی خانه ابریشم اتاق خورشید ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
رامیان
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
12 متر
کد 245
+16 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ننه بی بی گالیکش واحد مریم ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
تا 7 میهمان
0 اتاق خواب
20 متر
کد 244
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی سپیدار جنگل ابرکد 244 ۱۱۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
تا 32 میهمان
8 اتاق خواب
متر
کد 243
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی هزار دره خالد نبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کلاله
تا 60 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 242
+65 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ساسنگ اتاق انجیلی ۶۳۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۳۵,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 45 میهمان
12 اتاق خواب
متر
کد 240
+35 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی پونه آرام دو خواب ۴۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 239
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی پونه آرام یه خواب ۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
75 متر
کد 238
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی پونه آرام یه خواب ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
75 متر
کد 237
+12 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی عمو قدرت سوئیت آوا ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 8 میهمان
0 اتاق خواب
متر