پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

بوم گردی (201)

کد 432
+20 رزرو موفق
اقامتگاه مادربزرگه سوباتان ۱۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 50 میهمان
3 اتاق خواب
متر
کد 391
+95 رزرو موفق
اجاره خانه روستایی در شکردشت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 20 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 837
+69 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی عمارت صدر ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 2 میهمان
3 اتاق خواب
متر
کد 345
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی سرونوش ۱۲۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 35 میهمان
6 اتاق خواب
3000 متر
کد 344
+96 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی بام ساسنگ ۴۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 15 میهمان
6 اتاق خواب
200 متر
کد 340
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی خانه کدخدا ۱۱۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۲۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
آزادشهر
تا 24 میهمان
5 اتاق خواب
متر
کد 339
+20 رزرو موفق
بومگردی اسحاق و مرضیه کد 339 ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 45 میهمان
7 اتاق خواب
متر
کد 328
+68 رزرو موفق
بومگردی کوه سرسوادکوه ۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 12 میهمان
4 اتاق خواب
350 متر
کد 288
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی قلی تبار فیلبند ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 20 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 287
+33 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی باجی رباب ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گالیکش
تا 45 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 271
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی خانه سبز کد 271 ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 43 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 270
+13 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی شکوفه های انار ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 25 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 264
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی شاریسه ۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 25 میهمان
6 اتاق خواب
متر
کد 252
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی کومه سبز ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
روستای ابر
تا 24 میهمان
4 اتاق خواب
متر
کد 248
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی آلینه گالیکش ۱۲۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۲۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گالیکش
تا 60 میهمان
8 اتاق خواب
متر
کد 246
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی خانه ابریشم اتاق خورشید ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
12 متر
کد 245
+16 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ننه بی بی گالیکش واحد مریم ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گالیکش
تا 7 میهمان
0 اتاق خواب
20 متر
کد 244
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی سپیدار جنگل ابرکد 244 ۱۱۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰تومان در آخر هفته
تا 32 میهمان
8 اتاق خواب
متر
کد 243
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی هزار دره خالد نبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
کلاله
تا 60 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 242
+65 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ساسنگ اتاق انجیلی ۶۳۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۳۵,۰۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 45 میهمان
12 اتاق خواب
متر
کد 239
+45 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی پونه آرام واحد بلوط ۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
75 متر
کد 238
+36 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی پونه آرام واحد افرا ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
150 متر
کد 237
+12 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی عمو قدرت سوئیت آوا ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 8 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 233
+15 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی ترکمن یورت خالد نبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
کلاله
تا 30 میهمان
7 اتاق خواب
متر