انتخاب استان ارسال خبر و مقاله مکان جدید

قوانین و شرایط رزرو سوئیت


1-در صورت کنسل کردن رزرواسیون از سوی کاربر مهمان

چنانچه بیشتر از ۷۲ ساعت به موعد رزرو باقی مانده باشد، میزان 30% از وجوه واریزی بابت رزرواسیون، کسر گردیده و الباقی وجه (معادل 70%) به حساب کاربری میهمان عودت میگردد.

تبصره 1 - نیمی از این مبلغ (معادل 10% از کل وجوه واریزی بابت رزرواسیون)، به حساب کاربری میزبان واریز خواهد شد.

1-2. چنانچه کمتر از ۷۲ ساعت باقی مانده باشد، هزینه اقامت شب اول کسر گردیده و الباقی وجه به حساب کاربری میهمان واریز میگردد.

تبصره 2 – معادل 10% از این مبلغ متعلق به گلستانی ها بوده و الباقی وجوه حاصله به حساب کاربری میزبان واریز خواهد شد.

1-3. چنانچه درخواست کنسلی پس از ساعت 00:00 روز آغازین رزرواسیون باشد ، هیچگونه وجهی به میهمان عودت داده نخواهد شد و اقامتگاه برای میهمان خالی میماند.

تبصره 3 – معادل 10% از این مبلغ متعلق به گلستانی ها بوده و الباقی وجوه حاصله به حساب کاربری میزبان واریز خواهد شد.

1-4. پس از ثبت رزرواسیون توسط میهمان، امکان تغییر تاریخ رزرو و یا تغییر اقامتگاه وجود خواهد داشت. در صورت تقاضای کاربر، برابر مقررات لغو رزرواسیون (مندرج در همین ماده) اقدام خواهد شد و پس از کسر درصدی از وجوه مربوطه، الباقی وجه (در صورت شمول) به حساب کاربری میهمان واریز میگردد.

2-در صورت کنسل کردن رزرواسیون از سوی کاربر میزبان

در صورت کنسلی از طرف کاربر میزبان، علاوه بر اعمال امتیاز منفی در کارنامه میزبان و کسر از امتیازات ایشان، تا سه مرتبه از سوی سامانه تذکر صادر خواهد شد. همچنین تقویم رزرو در آن روز برای ملک مزبور خاموش میشود. بعلاوه یک تذکر عمومی (مبنی بر تخلف در لغو رزرواسیون) در صفحه کاربر میزبان و صفحه اختصاصی اقامتگاه ثبت خواهد شد.

در صورت سه مرتبه تکرار کنسل کردن رزرواسیون، فعالیت کاربر میزبان در سامانه متوقف گردیده و به عنوان کاربر متخلف به سایر کاربران سامانه معرفی خواهد شد.

3. در صورت لغو رزرواسیون از سوی کاربر میزبان گلستانی ها تلاش خواهد کرد تا اقامتگاهی دیگر در همان محدوده جغرافیایی به کاربر میهمان معرفی نماید. در صورت عدم پذیرش کاربر میهمان، وجه پرداختی بابت رزرو بصورت کامل به حساب کاربری میهمان عودت میگردد.

4. ساعت تحویل اقامتگاه به میهمان، ساعت 14 (در روز آغاز رزرواسیون) و زمان تخلیه اقامتگاه توسط میهمان ساعت 12 (در روز خاتمه سفر) خواهد بود.

5. در صورت بروز تاخیر در تخلیه اقامتگاه (تاخیر بیش از 30 دقیقه) ، میهمان موظف خواهد بود جریمه تاخیر را پرداخت نماید. بدیهی است که تا زمان تسویه نهایی و پرداخت جریمه تاخیر، مالک اقامتگاه میتواند از عودت اسناد شناسایی و هویتی میهمان خودداری نماید.