انتخاب استان ارسال خبر و مقاله مکان جدید

اقامتگاه بوم گردی

گرگان
اقامتگاه بوم گردی عمارت صدر کد 370 ۷۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۵,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گرگان
اقامتگاه بوم گردی خانه باغ سینا کد 379 ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
اقامتگاه بوم گردی مرسی سی کد352 ۶۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گرگان
اقامتگاه بوم گردی خانه سبز کد 271 ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
رامیان
اقامتگاه بوم گردی شکوفه های انار کد 270 ۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
اقامتگاه بوم گردی شاریسه کد 264 ۷۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
سمنان
اقامتگاه بوم گردی کومه سبز کد 252 ۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
اقامتگاه بوم گردی آلینه گالیکش کد 248 ۱۴۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۴۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
اقامتگاه بوم گردی ننه بی بی گالیکش کد 245 ۶۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
اقامتگاه بوم گردی ساسنگ ۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
زیارت
اقامتگاه بوم گردی خانه دوست گرگان ۷۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
اقامتگاه بوم گردی شوکا کد 198 ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل