ادرس گرگان - جانباز30 - فکورى دهم
مقطع متوسطه دوره دوم
فوق برنامه اردو
هوشمند -

متوسطه دوره دوم (دبیرستان) دخترانه حجاب گرگان

متوسطه دوره دوم (دبیرستان) دخترانه حجاب گرگان

ساعت کار مدرسه: 7:30 صبح الی 2 بعد ظهر

مشارو: آموزشی, تربیتی

نوع مدرسه :  دولتی

امکانات : کتابخانه دارد

زبان های خارجی: انگلیسی و عربیمراکز مرتبط متوسطه دوره دوم (دبیرستان) دخترانه حجاب گرگان