ادرس گرگان , کیان شهر, پشت ترمینال
مقطع متوسطه
فوق برنامه -
هوشمند -

مدرسه امام حسین 1

مدرسه امام حسین

مدیریت مدرسه :» بی بی زهرا مهرآبادی