ادرس گرگان - 5آذر - کوى تختی 4
مقطع متوسطه دوره اول
فوق برنامه زبان و عربی
هوشمند -

مدرسه دخترانه ابن سینا

مدرسه دخترانه ابن سینا

ساعت کار مدرسه: 7:30 صبح الی 2 بعد ظهر

مشارو: آموزشی, تربیتی

نوع مدرسه :  دولتی