آدرس ولیعصر عدالت 5
تعداد طبقات -
ساعت کاری -
مکان تفریحی ندارد
نوع مجتمع تجاری -بورس پوشاک
پارکینگ -

مجتمع تجاری آریا

امکانات رفاهی پاساژ آریا

مکان تفریحی ندارد

بورس پوشاک ولباس می باشد

پله برقی دارد