هوشمند -
مقطع متوسطه پسرانه (غیردولتی)
فوق برنامه -
ادرس گرگان - نهارخوران -عدالت 61

دبیرستان و پیش دانشگاهی خوارزمی

متوسطه (دبیرستان) پسرانه خوارزمی گرگان

ساعت کار مدرسه 7:30 صبح الی 3 بعد ظهر

کادری مجرب و متعهد

زبان های آموزشی عربی و زبان خارجه

کارگاه و آزمایشگاه: فیزیک, شیمیمراکز مرتبط دبیرستان و پیش دانشگاهی خوارزمی