فوق برنامه -
مقطع ابتدایی
ادرس بلوارگلشهر - نبش گلشهر 27
هوشمند غیردولتی

دبستان و پیش دبستان غیر دولتی نیایش

دبستان و پیش دبستان غیر دولتی نیایش با مدیریت خانم صادقیان می باشد.مراکز مرتبط دبستان و پیش دبستان غیر دولتی نیایش