مقطع کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی،کامپیوتر -نرم افزار،عمران - کارهای عمومی ساختمان،نقشه کشی معماری - معماری،گرافیک،مکانیک،حسابداری بازرگانی
واحدهای سازمانی معاونت دانشجویی -معاونت مالی - معاونت آموزشی
آدرس کردکوی
رشته های تحصیلی کاردانی و کارشناسی
دانشکده ها -
کتابخانه دارد
مراکز تحقیقاتی -
مقطع کاردانی ناپیوسته صنایع غذایی
مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران - عمران،مهندسی کامپیوتر - نرم افزار،حسابداری
مقطع کارشناسی ناپیوسته برق -شبکه های انتقال و توزیع،مهندسی کامپیوتر - نرم افزار،معماری ،تکنولوژی عمران ،حسابداری، مهندسی صنایع غذایی،مدیریت دولتی

موسسه غیر انتفاعی کمیل

موسسه غیر انتفاعی کمیل : این موسسه همانند سایر موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی کشور دارای اساسنامه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز هیات امناء مستقل جهت اداره امور و پیشبرد اهداف مقرر می باشد که از طریق رئیس موسسه و تشکیلات مربوط و اعضاء هیات علمی آنها را محقق می نمایند.

ساختمان آموزشی : خ امام رضا غربی ،خ شهید بهشتی ،انتهای خ هاشمی نژاد