کارشناسی ارشد مهندسی زراعت ،‌علوم و مهندسی باغبانی -گیاهان داروئی ،‌علوم و ونهدسی باغبانی-تولید محصولات گلخانه ای ،‌علوم مهندسی جنگل-علوم زیستی جنگل ، علوم مهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری موادغذایی ، علوم مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی ، حشره شناسی کشاورزی ، بیماری شناسی گیاهی ، علوم و مهندسی محیط زیست
کارشناسی -
مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی علوم و صنایع غذایی ، مدیریت تلفیقی آفاتعلمی کاربردی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ، مهندسی منابع طبیعی ، مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی ،‌مهندسی تولیدات گیاهی ، کارشناسی تولیدات
مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی ، مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست ،‌مهندسی کشاورزی -گیاهپزشکی ،‌حسابداری ، مهندسی تولیدات گیاهی ، زیست فناوری کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی
مقطع کاردانی پیوسته تکنولوژی مواد غذایی ، کنترل کیفیت مواد غذایی
رشته های تحصیلی کاردانی پیوسته و ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، کارشناسی ارشد
دانشکده ها -
کتابخانه دارد
مراکز تحقیقاتی -
مقطع کاردانی ناپیوسته کامپیوتر نرم افزار ، تکنولوژی محیط زیست
آدرس گرگان
دکتری -

موسسه آموزش عالی بهاران

daneshgahbaharan

موسسه آموزش عالی بهاران :این موسسه همانند سایر موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی کشور دارای اساسنامه مورد تایید وزارت علوم-تحقیقات و فناوری می باشد و بر اساس ماده 5 اساسنامه مصوب دارای 4 رکن،شامل هیات موسس،هیات امنا،رئیس موسسه و شورای موسسه می باشد که بسیاری از پیشنهادات جهت امور موسسه از طریق تصویب هیات موسس،شورای موسسه و نهایتا هیات امنا صورت می گیرد.