آدرس گرگان
واحدهای سازمانی -
مقطع کاردانی پیوسته -
رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد، کارشناسی ،‌دکتری
دانشکده ها دانشکده پزشکی ،پرستاری و مامایی ،‌بهداشت ،‌پیراپزشکی ،‌دمدانپزشکی ،‌فناوری های نوین
مراکز تحقیقاتی گوارش و کبد ،‌بیماری های عفونی ،‌مولکولی و سلولی و....
مقطع کاردانی ناپیوسته -
مقطع کارشناسی پیوسته -
مقطع کارشناسی ناپیوسته -
کارشناسی کارشناسی پرستاری ، کارشناسی مامایی
کارشناسی ارشد میکروب شناسی ،ویروس شناسی ، ایمنی شناسی ،‌
دکتری ویروس شناسی ،‌بیوشیمی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

daneshgaholompezeshky

دانشگاه علوم پزشکی گرگان :این دانشگاه فاقد هر گونه تسهیلات دانشگاهی و اسکان برای کلیه دانشجویان می باشدو هیچ گونه تعهدی نسبت تامین خوابگاه برای دانشجویان بومی و غیر بومی ندارد