درمانگاه ابن سینا


آدرس: گرگان، خیابان امام رضا، نبش امام رضا سوم، روبروی داروخانه پاستور

درمانگاه ابن سینا

017-32366100-32338005