درمانگاه امام جعفر صادق


آدرس: گرگان، خیابان پاسداران

درمانگاه امام جعفر صادق

017-32220012