کلینیک دانشکده دندانپزشکی


آدرس: گرگان، بلوار ناهارخوران، عدالت 69

 کلینیک دانشکده دندانپزشکی

017-31932160