بیمارستان مسعود گرگان


آدرس: گلستان – شهرستان گرگان – خیابان فروردین شرقی

بیمارستان مسعود گرگان | بیمارستان عمومي ۴۸ تخت خوابی مسعود گرگان در شهر گرگان‌

بخش های بیمارستان:

    ارتوپدي
    نوزادان
    اطفال
    جراحي زنان و زايمان
    جراحي عمومي
    داخلي
    چشم
    ارولوژي
    انكولوژي
    فك وصورت
    گوش وحلق وبيني

بخش های ویژه بیمارستان:

    اتاق عمل
    تختهاي بخش اورژانس
    تختهاي تحت نظر اورژانس
    تخت زايمان
    پست پارتوم
    ليبر

بخش های پاراالمپیک بیمارستان:

    راديولوژي
    آزمايشگاه پاتولوژي
    داروخانه
    آزمايشگاه طبي