كلينيك ويژه دزياني


آدرس: گرگان -خیابان شهید بهشتی

كلينيك ويژه دزياني | بیمارستان عمومي ۹۵ تخت خوابی كلينيك ويژه دزياني در شهر گرگان‌

بخش های بیمارستان:

    NICU
    جراحي زنان و زايمان
    فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان

بخش های ویژه بیمارستان:

    اتاق عمل
    پست پارتوم
    تخت زايمان
    تختهاي بخش اورژانس
    ليبر
    اورژانس (زايشگاه)

بخش های پاراالمپیک بیمارستان:

    آزمايشگاه پاتولوژي
    آزمايشگاه طبي
    راديولوژي
    سونوگرافي
    ماموگرافي
    داروخانه